Testaa mitä tiedät intuitiosta

Ovatko nämä väitteet totta vai tarua?

Intuition antama tieto on totta ja se on aina luotettavaa.

Intuitio voi olla luotettavaa tai epäluotettavaa, samoin kuin päätelty tietokin. Intuitioita on monenlaisia. Tietyt intuition muodot ovat alttiimpia vinoumille ja virheille. Tunnepohjainen tuntuma harhautuu useammin kuin asiantuntijuuteen ja kokemukseen perustuva intuitio. Tarvitsemme älykästä intuitiota, joka syntyy intuitiokykyä kehittämällä. Silloin on mahdollista erottaa intuitio peloista, mieli­haluista, mielijohteista ja mielikuvituksesta.

Intuitio ja päättely ovat vastakohtia.

Intuitio ja päättely ovat erilaisia tietämisen tapoja, mutta eivät välttämättä tois­tensa vastakohtia: tiedonhankinnan tapoina ne ovat hyvin erilaiset mutta limit­tyvät ajattelussa. Intuitio ja päättely voivat osoittaa samaan suuntaan, jolloin niiden kautta saatu tieto on samansuuntaista.

Intuitio on synnynnäinen lahja, joka minulla joko on tai ei ole.

Jokainen ihminen on intuitiivinen ja aivot toimivat synnynnäisesti intuitiivisesti. Itsenäinen elämä ilman intuitiota on mahdotonta. Intuitio on sekä ihmisen omi­naisuus että kyky. Jotkut ovat herkempiä tunnistamaan oman intuitionsa. Kaikki voivat kehittää omaa intuitiokykyään.

Stressissä intuitio ei toimi.

Tavallisesti intuition kuulee paremmin, jos on rentoutunut ja mieli on rauhallinen. Toisaalta stressaavassa tilanteessa tai paineen alla toimiessa, esimerkiksi onnet­tomuudessa tai henkeä uhkaavassa tilanteessa, intuitio voi olla erittäin kirkas.

Naiset ovat intuitiivisempia kuin miehet.

Tutkimukset ei vahvista naisten olevan miehiä intuitiivisempia. Ekspertti­-intui­tiivisissa henkilöissä on yhtä lailla miehiä kuin naisia. Kuitenkin feminiinisinä pi­detyt ominaisuudet, kuten empatia, herkkyys ja kyky tunnistaa omia tunteita, ovat hyödyllisiä intuition käytössä.

Intuitio on sama kuin kuudes aisti.

Kuudes aisti viittaa yliluonnolliseen kokemiseen tai selittämättömään tietämiseen. Intuitiossa on puolia, joille ei vielä ole olemassa selitysmallia. Osa intuitioista pohjautuu kuitenkin selkeästi asiantuntijuuteen, kokemukseen tai vaistoihin. Intuitiota ei siis voi kutsua kuudenneksi aistiksi.

Intuitiivinen ajattelu sijaitsee oikeassa aivolohkossa.

Joskus kuulee sanottavan, että intuitiivinen ajattelu liittyy aivojen oikeaan puo­leen ja rationaalinen vasempaan. Ajatteluun osallistuvat kuitenkin aina aivojen monet alueet, vaikkakin tietyt toiminnot tapahtuvat suurimmaksi osaksi jossa­kin tietyssä kohdassa aivoja. Aivot ovat hieno yhteistoimintaelin.

Intuitiota voi auttaa kuvittelemalla.

Intuitio ja mielikuvitus ovat erilaisia toimintoja. Kuvittelun avulla ei voi päästä käsiksi luotettavaan intuitioon. Joidenkin ihmisten intuitio näyttäytyy kuvina, joidenkin taas fyysisinä tuntemuksina tai vaikkapa tuoksuina. Kuvittelu voi toki auttaa kehittämään visuaalista näkökykyä, jolloin intuitio voi alkaa näyttäytyä kuvina myös niille, joille tämä ei ole luontaista.

Intuitio tulee, jos on tullakseen.

Intuitio ei ole aina ohjailtavissa. Se toimii täysin eri tavoin kuin päättely. Intuitio usein tosiaankin pulpahtaa mieleen äkillisenä ja yllättävänäkin oivalluksena, mutta intuitioon on mahdollista myös virittyä. Intuition kautta voi tietoisesti hakea tietoa ja tätä taitoa voi edistää harjoittelemalla.

Jos intuitiot ovat vastakkaiset, toinen on väärässä.

Jos eri ihmisten intuitiot tuovat vastakkaista tietoa, tulee asiaa tutkia tarkem­min. On mahdollista, että toisen henkilön intuitiota vinouttaa tunnesidos tai tiedostamaton este. Kyse voi olla myös vallankäytöstä. Mutta on myös mahdol­lista, että ihmiset suuntaavat intuitionsa eri kohtiin asiakokonaisuutta, jolloin tieto vain näyttää ristiriitaiselta. Intuitio ei toimi lineaarisesti, joten sen sanallis­taminen ja jakaminen voi olla haastavaa.

Intuitiota ei tarvitse perustella.

Intuition perusteleminen ei ole aina helppoa, kun intuitiolle voi olla vaikea löytää sanoja. Asiantuntijan tunnistaa kuitenkin aina hyvistä ja kattavista perusteluista. Jos intuitioitaan jakaa muille, on syytä valmistautua antamaan muitakin perus­teluita kuin että jokin ”vaan tuntuu oikealta”. Mitä enemmän kehittää kykyä tunnistaa ja eritellä omia tuntemuksiaan, sitä helpompaa on perustella oman intuition muille, ja arvokas tieto tulee myös jaetuksi.

Minusta tulee hörhö, jos luotan intuitioon tai kehitän sitä.

Älykäs intuitio ei ole feminiinistä pehmoilua, meedioiden hommaa tai epä­määräistä fiilistelyä, vaan tietämisen kovaa ydintä. Tutkimukset nobelistien, visionäärien ja keksijöiden keskuudessa paljastavat, että intuitio on korvaama­ton apu uuden keksimisessä ja monimutkaisessa ongelmanratkaisussa.

Minulla ei ole aikaa intuitiokyvyn harjoittamiseen.

Älykkään intuition käyttäminen tuottaa huikeasti ajansäästöä. Intuitio toimii noin 300 000 kertaa nopeammin päättelyyn verrattuna. Intuition harjoittelu ei vaadi niinkään aikaa kuin kykyä suunnata ja avartaa mieltä.

 

9789515237798
Väitteet ovat peräisin Asta Raamin uutuuskirjasta, jonka avulla voi oppia hyödyntämään intuitiotaan tietoisesti ja paremmin.